Send Your Journalistic Photo

नोटः कृपयाँ फोटोहरु पठाउँदा आफुले खिचेका मात्र पठाउनुहोला । वा अन्य स्रोतबाट लिएको भए आधिकारिक स्रोत उल्लेख गरेर मात्र पठाउनु होला अन्यथा हामी प्रकाशित गर्न बाध्य हुने छैनौ ।


तपाईले पठाउन चाहेको फोटो छान्नुहोस र अपलोडमा क्लिक गर्नुहोस

Note- If you have any photo, video, audio or any other news related proof please upload file here.

Select a file to upload


अव यो फर्म भर्नुहोस र Submit मा क्लिक गर्नुहोस । ( Required लेखिएका फिल्डहरु अनिवार्य भर्नुहोला)


हाम्रा समाचार सामाग्रीहरु तपाईको ई-मेलमा प्राप्त गर्न Newsletter Signup Form भरेर submit गर्नुहोस